Hizmet Sözleşmesi


REZERVASYON HİZMET SÖZLEŞMESİ

www.bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle acenta olarak anılacaktır.) web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden konaklama hizmeti satın alanlar (Bundan böyle müşteri olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedirler.

1- Müşterinin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve acentanın broşüründe belirtilir.

2- Müşteri satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren voucher, broşürde yer alan konaklama hizmetinin içeriği ile ilgili bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

3- Müşteri kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da işbu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve konaklama hizmetinin kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen voucherın katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Müşterinin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin müşteri tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde acentenin bir sorumluluğu olmadığı müşteri tarafından kabul edilmektedir.

4- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; müşteri yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan acentanın veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle acentanın ve/veya acenta çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

5- Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde acentanın söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle müşterinin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir. Müşterinin konaklaması esnasında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi muhtemel olan kaza, yaralanma, hastalık, zehirlenme, hırsızlık vb hukuka aykırı hiçbir fiilden acenta sorumlu değildir.

6- Müşteri satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

7- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği acenta yetkilisine ve konakladığı acenta sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış sayılacağını kabul eder.

8- Müşterinin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, darbe, pandemi vb.), acentanın/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde müşterinin tazminat hakkı doğmayacaktır.

9- Çağrı merkezinden yapılan işlemlerde kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde, acentaya giriş tarihi 14 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak müşteriye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Web sitesinden yapılan işlemlerde rezervasyon bedelinin tamamını ödenmesi gerekmektedir ve müşteriye iletilen rezervasyon bilgisi belgesinde yer alan iptal koşulları geçerlidir.

10- Acentanın çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen konaklama satışları www.bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi alt yapısından yararlanılarak yapılmaktadır. bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin pos sistemleri kullanılmaktadır. Güvenlik SSL ile sağlanmaktadır. Söz konusu hizmetin ifasından sonra müşterinin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ödememesi halinde müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

11- Acentanın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde acenta, müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde müşteriye iade eder. Ekstralar hariç rezervasyon bedeli BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından ödenecektir.

12- Müşteri hizmetin başlamasından 14 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye rezervasyon yaptığı otel değişikliğe onay verirse devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

13- Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda acenta, müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

14- Müşteri tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu müşteriye aittir. Müşteri kendi kullanıcı adını ve şifresini bir başkasına vermemeyi ve özenle korumayı taahhüt eder.

15- Müşterinin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

16- Müşterinin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 14 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Müşteri satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 14 günden az varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin tamamını acentaya ödemeyi kabul eder. Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , müşteri tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. Müşterinin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi müşterinin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın müşteriye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

16-A- İptal işlemleri, müşteri acentaya girmeden yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile konaklamadan otele girişten önce 72 saate kadar  acentaya bildirmek durumundadır. Bildirilmeyen veya 72 saaten  daha az süre içerinde iptal talebinde bulunulan rezervasyonlarda en az 2 Gece Kesinti (No Show) Uygulanır.

16-B- Değişiklik işlemleri, Müşteri acentaya girmeden en az 72 saat  öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile acentaya bildirmek durumundadır. 72 saat'den daha az sürede bildirilen değişiklik işlemleri (Kişi ekleme çıkarma, Tarih değişikliği vs..) günün koşullarına göre ücretlendirme yapılır.

VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusu acente bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Acenta elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel veriler ile BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisi adına elde edilecek kişisel verilerin 3. Kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak alındığını kabul beyan ve taahhüt eder. acenta, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası sırasındaBAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi‘nin “Veri İşleyen” sıfatını haiz olması koşulu ile BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 6698 sayılı Kanun’da Veri İşleyen tanımı kapsamında yüklenen tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir. BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi her halükarda 6698 sayılı Kanun’da yer alan ve Veri Sorumlusu’ nun yükümlülüğü altında bulunan işlemlerden veya meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz ve hiçbir surette acenta tarafından kendisine aktarılan kişisel veriler ile BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisi adına elde edilecek kişisel veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatını taşımamaktadır.

3-BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 6698 sayılı Kanun'da tanımlı olduğu şekilde kendi kusuru nedeniyle kişisel verilerin amacı dışında kullanılması veya yine kusuru dahilinde 3. kişilere kanunsuz olarak ifşa edilmiş olması halleri dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir zararın muhatabı değildir.

4-BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.

5-Taraflar, herhangi bir resmi kurumdan işbu kapsamında gelecek bildirim neticesinde tüm tazminat talebi hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIM ALANLARI

Satın aldığınız hizmet kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde gerektiğinde;

acenta rezervasyonlarınızın yapılabilmesi,

Varsa ulaşımlarınızın sağlanabilmesi,

Acenta ya giriş işlemlerinin hazırlanabilmesi,

acenta hizmet standartlarının sürdürülmesi,

Kurumsal ve idari yönetimin sağlanması,

acentanın çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer acentanın iştiraklerine aktarılmaktadır.

www.bafatur.com sitesinde bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.bafatur.com ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.bafatur.com sitesi ve BAFA Seyahat Tur Otelcilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne sorumluluk yüklenemez.

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan ya da siteye üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla ya da siteye üye olmakla sözleşmede belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.

www.bafatur.com işbu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siteye erişenler veya siteyi kullananlar ya da siteye üye olanlar bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak işbu kullanıcı sözleşmesini gözden geçirmeyi kabul etmektedirler. Siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir